Upravit stránku

STATUT ŘÁDU

I.
Rytířský řád sv. Konstantina a Heleny je duchovně – rytířský řád Pravoslavné církve.

II.
Rytířský řád sv. Konstantina a Heleny je pravoslavné a stavropigiální bratrstvo věřících pod jurisdikcí velmistra rytířského řádu.

III.
Rytířské bratrstvo je založeno k šíření a obraně svatého pravoslaví. K pomoci trpícím a charitativní činnosti.

IV.
Řád rytířského bratrstva má následné členění:
– čestný rytíř
– profesní rytíř
– komtur
– vicevelmistr
– velmistr

(Titul Dáma viz ustanovení čl. XXVIII., XXIX.)

Václav IV.

V.
Rytíři se sdružují do komendy, v jejímž čele stojí komtur volený členy komendy na období šesti let. Sídlo komendy a jejich počet stanoví velmistr řádu.

VI.
Komtur si může ze členů komendy vybrat svého zástupce – vicekomtura.

VII.
Řád řídí velmistr Rytířského řádu sv. Konstantina a Heleny. Velmistr je ustanoven doživotně.

Žofie Bavorská

VIII.
Velmistr řídí řád s pomocí generální rady jako pomocného poradního orgánu. Členy rady ustanovuje a odvolává velmistr řádu. Virilní členové rady jsou po dobu svého zvolení komtuři řádu. Velmistr určí a uvede do úřadu svého zástupce s titulem vicevelmistra řádu, který má veškeré pravomoci udělené velmistrem řádu.

IX.
Členové řádu se řídí Pravidly všeobecných a místních sněmů a sv. otců pravoslavné církve a všemi dalšími platnými kanonickými předpisy.

X.
Členové řádu soudně podléhají velmistrovi Rytířského řádu.

XI.
Sídelním chrámem a místem k povyšování řádového bratrstva je Chrám Povýšení sv. Kříže v Teplicích, Zámecké náměstí 14.

XII.
Profesním rytířem se člen pravoslavné církve stává slibem a pasováním z rukou velmistra.

XIII.
Čestný rytíř se může stát profesním rytířem v případě, že se stane členem pravoslavné církve a požádá velmistra o složení řádového slibu profesního rytíře.

XIV.
Nové rytíře navrhuje každý člen řádu svému komturovi a ten následně návrh předkládá ke schválení velmistrovi a generální radě řádu.

XV.
Rytíře může také navrhnout kterýkoliv pravoslavný biskup, který je v kanonickém společenství s konstantinopolskou církví.

XVI.
Pravoslavné nadační fondy a charitativní organizace mohou taktéž doporučit významného donátora k udělení čestného rytířského stavu. Zde není potřeba být členem pravoslavné církve.

XVII.
Velmistr řádu může za zásluhy udělit titul čestného rytíře. Čestný rytíř používá stejné insignie jako řádový rytíř, pouze stuha závěsného kříže je modré barvy. Čestný rytíř se může zúčastnit jednání generálních kapitul s hlasem poradním.

Zikmund

XVIII.
Volba velmistra a komturů probíhá dle prováděcích předpisů stanovených pro volbu pravoslavných biskupů. Velmistra volí generální kapitula (shromáždění všech členů řádu). Komtur je volen členy příslušné komendy. Pro obě volby platí předpis při sčítání hlasů jako u volby biskupa.

XIX.
V případech, kdy není obsazeno místo komtura, řídí příslušné komturství velmistr řádu nebo vicevelmistr (dle ustanovení čl. VIII) a to do doby zvolení řádného komtura.

XX.
Pokud není zřízené komturství obsazeno profesními rytíři tak, aby mohl být zvolen komtur, může velmistr řádu nebo vicevelmistr (dle ustanovení čl. VIII) přímo pověřit řízením komturství čestného rytíře, který toto komturství povede do doby obsazení profesními rytíři a provedení volby komtura. Takto určený komtur je oprávněn podnikat kroky k jejich vyhledání a k podání návrhů na jejich povýšení.

Marie Uherská

XXI.
Generální rada a velmistr řádu mohou jmenovat pověřence (vyslance), který bude zastupovat zájmy řádu u jiných suverénních organizací. Uvedenou funkcí může být pověřen pouze člen řádu a to bez rozlišení druhu členství.

XXII.
Udělením členství v Rytířském řádu sv. Konstantina a Heleny se současně člen povyšuje do šlechtického stavu. Toto ustanovení se vztahuje i na čestné rytíře.

XXIII.
Velmistr, vicevelmistr, profesní komtuři a rytíři nosí bílý plášť, na levé straně s byzantským orlem. Velmistr má právo nosit prsten s insigniemi řádu a zlatou hvězdu s Byzantským orlem na levé straně prsou. Čestní rytíři nosí černý plášť na levé straně se žlutým štítem a byzantským orlem

XXIV.
Všichni členové řádu nosí jednotně na krku zavěšený, na žluté stuze (čestní rytíři na stuze modré), zlatý řecký kříž červeně smaltovaný s jetelovitě zakončenými rameny. Na ploše ramen jsou postupně zlatá písmena I. H. S. V. (In hoc signo vinces – v tomto znamení zvítězíš). Ve středu kříže se nacházejí první a poslední písma řecké abecedy Alfa a Omega

XXV.
Rozeta zlaté barvy s názvem řádu a černou byzantským orlem nahrazuje řád. Používá se v klopě levého límce civilního obleku.

XXVI.
V případě neobsazení stolce velmistra, vicevelmistr provádí opatření s plnou pravomocí velmistra směřující k obsazení stolce velmistra.

XXVII.
Nově zvolený a instalovaný velmistr Rytířského řádu sv. Konstantina a Heleny používá pro vážnost a slávu řádu knížecí titul.

XXVIII.
Ženy, které jsou přijaté do Rytířského řádu sv. Konstantina a Heleny, získávají titul DÁMA a zároveň se na ně vztahují všechna ustanovení statutu.

XXIX.
Plášť je u žen nahrazen pelerínou a stuha závěsného kříže je nahrazena mašlí předepsané barvy. Dáma se stává členkou příslušné komendy, která ji navrhla k povýšení.