Upravit stránku

STATUT ŘÁDU

I.
Rytířský řád sv. Konstantina Velikého a Heleny je duchovně  rytířský řád pravoslavné církve.

II.
Rytířský řád sv. Konstantina Velikého a Heleny je pravoslavné a stavropigiální bratrstvo věřících pod jurisdikcí velmistra rytířského řádu.

III.
Rytířské bratrstvo je založeno k šíření a obraně svatého pravoslaví a k pomoci trpícím a charitativní činnosti.

IV.
Řád rytířského bratrstva má následné členění:
– čestný rytíř
– profesní rytíř
– komtur
– vicevelmistr
– velmistr

(Titul Dáma viz ustanovení čl. XXVIII., XXIX.)

V.
Členové řádu všech stupňů se sdružují do komendy, v jejímž čele stojí komtur volený členy komendy na období šesti let. Sídlo komendy a jejich počet stanoví velmistr řádu.

VI.
Komtur si může ze členů komendy vybrat svého zástupce – vicekomtura.

VII.
Řád řídí velmistr Rytířského řádu sv. Konstantina Velikého a Heleny. Velmistr je ustanoven doživotně.

VIII.
Velmistr řídí řád s pomocí generální rady jako pomocného poradního orgánu. Členy rady ustanovuje a odvolává velmistr řádu. Zvolení komtuři se po dobu své funkce automaticky stávají členy generální rady. Velmistr určí a uvede do úřadu svého zástupce s titulem vicevelmistra řádu, který má veškeré pravomoci delegované velmistrem řádu.

IX.
Členové řádu se řídí Pravidly všeobecných a místních sněmů a sv. otců pravoslavné církve a všemi dalšími platnými kanonickými předpisy.

X.
Členové řádu v kanonických záležitostech soudně podléhají velmistrovi Rytířského řádu.

Romanov následník ruského trůnu v roce 1997 a jeho blahopřání, při osobním setkání s  Esterházym k stanovám řádu sv. Konstantina
Překlad ručně psaného souhlasu od Romanova
Václav IV.
Žofie Bavorská

XI.
K přijímaní a povyšování nových členů do řádového bratrstva dochází na důstojných místech schválených velmistrem řádu.

XII.
Uchazeč o členství v řádu se stává rytířem a nebo dámou složením slibu a pasováním z rukou velmistra.

XIII.
Profesní rytíř , komtur, vicevelmistr a velmistr musí být členem pravoslavné církve. Na znamení členství v této církvi nosí stuhu žluté barvy a plášť bílé barvy.

XIV.
Nové členy řádu navrhuje každý člen řádu svému komturovi a ten následně návrh předkládá ke schválení velmistrovi a generální radě řádu. Velmistr také může za zásluhy udělit členství v řádu.

XV.
Nové členy řádu může také navrhnout kterýkoliv kanonický pravoslavný biskup.

XVI.
Nadační fondy a charitativní organizace kanonických pravoslavných církví mohou taktéž doporučit významného donátora k členství v rytířském řádu.

XVII.
Rytíř používá stejné insignie jako profesní rytíř, pouze jeho stuha závěsného kříže není žluté, ale modré barvy a plášť není bílé, ale černé barvy. Nepravoslavní rytíři a dámy se mohou zúčastnit jednání generální kapituly (shromáždění všech členů řádu) s hlasem poradním.

Zikmund

XVIII.
Volba velmistra a komturů probíhá dle prováděcích předpisů stanovených pro volbu pravoslavných biskupů. Velmistra volí generální kapitula. Komtur je volen členy příslušné komendy. Pro obě volby platí stejné předpisy (aklamace a sčítání hlasů) jako při volbě eparchiálního pravoslavného biskupa.

XIX.
V případech, kdy není obsazeno místo komtura, řídí příslušné komturství velmistr řádu nebo vicevelmistr (dle ustanovení čl. VIII) a to do doby zvolení řádného komtura.

XX.
Pokud není zřízené komturství obsazeno profesními rytíři tak, aby mohl být zvolen komtur, může velmistr řádu nebo vicevelmistr (dle ustanovení čl. VIII) přímo pověřit řízením komturství kteréhokoliv člena řádu, který toto komturství povede do doby obsazení profesními rytíři a provedení volby komtura. Takto určený komtur je povinen a oprávněn podnikat kroky k jejich vyhledání a k podání návrhů na jejich povýšení.

Marie Uherská

XXI.
Generální rada a velmistr řádu mohou jmenovat vyslance (pověřence), který bude zastupovat zájmy řádu u jiných subjektů mezinárodního práva, mezinárodních organizací a zájmových sdružení. Uvedenou funkcí může být pověřen pouze člen řádu.

XXII.
Udělením členství (dámy nebo rytíře všech stupňů) v Rytířském řádu sv. Konstantina Velikého a Heleny členové získávají důstojný titul sir nebo lady.

XXIII.
Velmistr, vicevelmistr, profesní komtuři a rytíři nosí bílý plášť, na levé straně s byzantským orlem. Velmistr má právo nosit prsten s insigniemi řádu a zlatou hvězdu s Byzantským orlem na levé straně prsou. Čestný rytíři nosí černý plášť na levé straně se žlutým štítem a byzantským orlem.

XXIV.
Všichni členové řádu nosí jednotně na krku zavěšený, na žluté nebo modré stuze, zlatý řecký kříž červeně smaltovaný s jetelovitě zakončenými rameny. Na ploše ramen jsou postupně zlatá písmena I. H. S. V. (In hoc signo vinces – v tomto znamení zvítězíš). Ve středu kříže se nacházejí první a poslední písma řecké abecedy Alfa a Omega a mezi nimi dvě překřížená řecká písmena Chí a Rhó symbolizující Kristův monogram.

XXV.
Symbolem řádu je také rozeta zlaté barvy s názvem řádu a byzantským orlem. Používá se v klopě levého límce civilního obleku.

XXVI.
V případě neobsazení stolce velmistra, vicevelmistr provádí opatření s plnou pravomocí velmistra směřující k obsazení stolce velmistra.

XXVII.
Zvolený a instalovaný velmistr Rytířského řádu sv. Konstantina Velikého a Heleny používá pro vážnost a slávu řádu po dobu výkonu své funkce starobylý a ctihodný titul archon.

XXVIII.
Na dámy, které jsou přijaté do Rytířského řádu sv. Konstantina Velikého a Heleny, se vztahujé všechna ustanovení statutu jako pro rytíře.

XXIX.
Plášť je u žen nahrazen pelerínou a stuha závěsného kříže je nahrazena mašlí předepsané barvy podle stejných pravidel jako u rytířů. Dáma se stává členkou příslušné komendy, která ji navrhla k povýšení.

XXX.
Potomci profesních členů řádu mají nárok po dosažení své plnoletosti, žádat o členství v řádu.